Eigen riscio zorgverzekering 2017

By 13 november 2017Nieuws

Het eigen risico van de zorgverzekering dat door iedereen gedragen moet worden met een basisverzekering bedraagt volgend jaar 385 euro. Er is nog altijd veel onwetendheid over wat wel en wat niet onder het bedrag van het eigen risico valt dat voor het eerst is ingevoerd in 2008 en in dat jaar 150 euro bedroeg. Dat er in 2016 een bedrag van 385 euro als eigen risico geldt, laat zien dat er sprake is van een forse stijging. Voor komend jaar stijgt het bedrag met 10 euro, want in 2015 wordt nog 375 als eigen risicobedrag aangehouden.

eigen risico stijging

Basispakket
Het eigen risico zal ook in 2016 van toepassing zijn op vrijwel alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen op van toepassing. Iedereen die komend jaar een bezoek aan de huisarts of huisartsencentrum brengt, hoeft daarvoor niet een deel van het eigen risico te betalen. Bezoeken aan de huisarts worden namelijk ook volgend jaar volledig door de zorgverzekeraars vergoed.

Er zijn nog meer uitzonderingen van toepassing, want het gebruikmaken van verloskundige zorg, wijkverpleging en kraamzorg valt eveneens buiten het bereik van het eigen risico. Dat geldt overigens eveneens voor onderzoek indien er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Indien er meerdere aanbieders van zorg met elkaar samenwerken, zoals in het geval van ketenzorg vindt er eveneens een volledige vergoeding door de zorgverzekeraar plaats.

Verder geldt nog dat medische zorg voor minderjarige kinderen ook voor een complete vergoeding in aanmerking komt. Dan zijn er nog een aantal uitzonderingen, zoals indien er hulpmiddelen van thuiszorg worden geleend of indien er sprake is van reiskosten bij orgaandonatie en nazorg in dat verband. Voor aanvullende verzekeringen geldt dat er nooit een bedrag van het eigen risico zelf betaald hoeft te worden.

Zelf betalen tot eigen risicobedrag
Er zijn veel behandelingen waarvoor de verzekerde wel een bedrag moet betalen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Eigen bijdragen worden daarbij nog even buiten beschouwing gelaten. Indien er bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts wordt gebracht, dan geldt het eigen risico niet, maar wel als er daarna op voorschrift van de huisarts een onderzoek moet worden uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om een onderzoek dat in een laboratorium wordt uitgevoerd.

Indien een verzekerde op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht komt of in het ziekenhuis een behandeling moet ondergaan, dan geldt eveneens dat het eigen risicobedrag van toepassing zal zijn. Bij een behandeling in het ziekenhuis kan het verplichte eigen risico al snel in rekening worden gebracht. Kosten die daarboven komen, worden door de verzekeraar vergoed tenzij er sprake is van een hoger vrijwillig eigen risico. Dan dient eerst dat bedrag nog zelf betaald moeten worden.

Er kan voor bepaalde behandelingen of hulpmiddelen een eigen bijdrage gelden. De eigen bijdrage moet afgezien van het al dan niet verbruikt hebben van het eigen risico betaald worden. Dat is onder meer het geval indien er een eigen bijdrage wordt gevraagd voor speciale geneesmiddelen, hulpmiddelen of zittend ziekenvervoer.