Category

Nieuws

Premie zorgverzekering 45 hoger bij DSW in 2016

By | Nieuws

Met ingang van volgend jaar betaalt de verzekerde bij DSW op jaarbasis in 2016 een bedrag van 45 euro meer premie aan de zorgverzekering met het basispakket. Dat komt ongerekend neer op een maandelijkse verhoging van de premie van 3,75 euro. Voor dit jaar heeft er geen stijging plaatsgevonden, maar de verzekeraar heeft in september al bekendgemaakt dat de zorgpremie voor komend jaar wel hoger zal uitvallen. Het is tot nu toe de eerste en enige verzekeraard die de verzekeringspremie voor de basisverzekering voor volgend jaar bekend heeft gemaakt.

premie-dsw

1.185 euro op jaarbasis
DSW is een van de voordelige zorgverzekeraars en consumenten zijn voor de zorgverzekering 2016 met het basispakket 1.1.85 euro op jaarbasis kwijt. Voor dit jaar staat het jaarbedrag nog op 1.140 euro en geldt er een maandpremie van 95 euro. Volgend jaar zal de verzekerde bij DSW een bedrag van 98,75 euro per maand moeten betalen. Er wordt door de verzekeraar maar één type basisverzekering aangeboden, zodat er niet uit verschillende polissen een keuze gemaakt hoeft te worden.

Dat heeft als voordeel dat er geen onderscheid wordt gemaakt voor het verkrijgen van een vergoeding bij de keuze voor een zorgverlener. DSW stelt zich daarbij op het standpunt dat het niet nodig is om andere soorten polissen aan te bieden, waarbij de keuzevrijheid van de verzekerde wordt beperkt. Het gaat daarbij om de zogenoemde budgetpolis die in elk geval dit jaar door talloze verzekeraars is aangeboden, maar waarbij de keuzevrijheid ten aanzien van de keuze voor zorgverleners drastisch werd ingeperkt. De kosten voor zorg in combinatie met een budgetpolis wordt namelijk alleen vergoed als de behandeling bij een specifieke zorgverlener wordt ondergaan.

Reden van de stijging van de zorgpremie
Voor dit jaar was er geen reden om de zorgpremie te laten stijgen, maar voor de zorgverzekering 2016 wordt daar door DSW anders over gedacht. De verzekeraar laat weten dat er meerdere redenen aan ten grondslag liggen om de premie van de basisverzekering te verhogen. Door de vergrijzing is er bijvoorbeeld sprake van een toename van de uitgaven op het gebied van zorg. Ook inflatie telt als reden net als dat er nieuwe behandelingen zijn ingevoerd en er dure nieuwe geneesmiddelen op de markt zijn toegelaten.

De overheveling van de wijkverpleging is ook een reden om de premie te laten stijgen. De wijkverpleging maakt deel uit van het pakket voor de basisverzekering, waarbij de kosten nu vergoed moeten worden door de zorgverzekeraars. Dat werd tot dit jaar nog altijd vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Overigens wordt niet alleen voor volgend jaar de premie verhoogd, want DSW heeft al laten weten dat er waarschijnlijk tot 2019 rekening gehouden moet worden met een stijging van de zorgpremie.

Tot nu toe hebben andere zorgverzekeraars de nieuwe premie voor 2016 nog niet bekendgemaakt. Het zal echter niet lang meer duren, want de verzekeraars krijgen daar volgens de regels maximaal tot en met 19 november de tijd voor. Vanaf die datum moeten alle premies van de zorgverzekeringen voor 2016 bekend zijn.

Wijzingen basispakket voor zorgverzekering in 2016

By | Nieuws

Elk jaar worden er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op het basispakket van de zorgverzekering en dat is ook van toepassing op 2016. Het basispakket van de zorgverzekering in 2016 zal op een aantal punten gewijzigd worden ten aanzien van dit jaar. De veranderingen hebben onder meer betrekking op het bedrag van het eigen risico, de eigen bijdrage van jongeren en op de behandeling in het basispakket. Er worden volgend jaar geen behandelingen uit het basispakket gehaald, maar wel een aantal toegevoegd. Daarvoor geldt dat een aantal behandelingen voorwaardelijk worden toegelaten voor de basisverzekering in 2016.

Eigen risico gaat omhoog
Met ingang van 1 januari 2016 zal het bedrag van het verplichte eigen risico omhoog gaan naar een bedrag van 385 euro. Dit jaar is er nog sprake van een eigen risico van 375 euro, zodat er sprake is van een beperkte stijging van 10 euro. Het vrijwillig eigen risico blijft bestaan, waarbij consumenten zelf de keuze hebben om het verplichte eigen risico met een bepaald bedrag tot maximaal 500 euro te verhogen.

Overigens komt de eigen bijdrage van jongeren te vervallen met betrekking tot de vergoeding van hoortoestellen voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Dit is eveneens van toepassing op een hulpmiddel tegen oorsuizen, namelijk voor tinnitusmaskeerders. Verder zal de zorgtoeslag stijgen met 6 euro per maand om zo mee te stijgen met de premieverhoging.

Uitbreiding basisverzekering
Het basispakket van de zorgverzekering 2016 wordt niet ingeperkt, maar uitgebreid met een aantal behandelingen. Een van de behandelingen die wordt toegelaten tot het basispakket heeft betrekking op vervolgtesten bij een positieve Niet Invasieve Prenatale Test, NIPT die in het buitenland is ondergaan. Vervolgtesten hebben bijvoorbeeld betrekking op een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

De basisverzekering wordt ook uitgebreid met een vergoeding voor vervoer na en naar een kinderdagverblijf dat een verpleegkundig karakter heeft en waarbij er sprake is van intensieve kinderzorg. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient er wel een medische indicatie aanwezig te zijn. Verder is er sprake van een uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekering in 2016 met noodzakelijk vervoer per ambulance bij jeugd-ggz.

Verplichte basisverzekering
De verplichting tot het zelfstandig afsluiten van een basisverzekering voor iedereen van 18 jaar en ouder blijft ook in 2016 bestaan. Iedereen die in Nederland woont of aan het werk is, wordt verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De inhoud van het basispakket wordt samengesteld door de minister die dat zal bespreken met de Tweede Kamer. De minister wordt over de inhoud eerst nog geadviseerd door Zorginstituut Nederland. Nieuwe medische behandelingen kunnen zonder tussenkomst van de minister in het basispakket worden opgenomen.

De basisverzekering kent voor iedere verzekerde een gelijke inhoud, zodat iedereen die in Nederland woont of werkt voor de basiszorg in aanmerking kan komen. Zo wordt standaardzorg vergoed in de vorm van het bezoeken van de huisarts of opname in het ziekenhuis. De premie van de zorgverzekering 2016 moet door alle verzekeraars uiterlijk op 19 november kenbaar zijn gemaakt.

Consumenten blijven zorgverzekeraar trouw

By | Nieuws

overstappen zorgverzekeringConsumenten met een zorgverzekering blijken de verzekeraar meer trouw te blijven dan in eerste instantie wordt gedacht. Bij onderzoeken laten verzekerden vaak weten wel een intentie te hebben om over te stappen, maar in de praktijk blijkt maar een klein percentage dat ook daadwerkelijk te doen. Het aantal consumenten met een basisverzekering dat wel eens wisselt van een telefoonaanbieder is namelijk dubbel zo groot in vergelijking met het aantal verzekerden dat wisselt van zorgverzekering. Deze informatie is afkomstig uit een onderzoek dat gehouden is onder het ledenpanel van de Patiëntenfederatie NCPF. In de afgelopen twee jaar is een percentage van ongeveer 17 procent gewisseld van zorgverzekeraar of van polis.

70 procent al minimaal 4 jaar bij zorgverzekeraar
Uit het onderzoek blijkt ook dat 70 procent van de consumenten met een zorgpolis al zeker 4 jaar de verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar heeft ondergebracht. Een van de redenen waarom verzekerden trouw blijven is dat er sprake is van een goede service. De verzekerden zijn daar doorgaans tevreden over. Ongeveer 40 procent is tevreden met de eigen verzekeraar en besluit daarom niet over te stappen.

Aantal overstappers voor 2015
Straks wordt na de bekendmaking van alle zorgpremies weer de mogelijkheid geboden om over te stappen en zoals het er nu naar uitziet, is ongeveer 10 procent van de verzekerden dat van plan. Bijna 50 procent weet nog niet of de overstap gemaakt gaat worden naar een andere verzekeraar. Wel is het duidelijk dat als er een overstap gemaakt wordt naar een andere zorgverzekeraar dat vooral wordt ingegeven door de verwachting goedkoper uit te zijn. Bijna de helft van alle consumenten met een zorgpolis verwacht dat de premie voor volgend zorgverzekeringsjaar zal gaan stijgen. Dat is nog altijd de vraag, want tot nu toe is alleen de zorgpremie van DSW bekend en wachten de andere zorgverzekeraars nog even af.

Besparen door overstappen zorgverzekering
In een periode van minder dan veertien dagen zullen alle premies bekend moeten zijn. Dat is wettelijke voorgeschreven door de overheid. Het is dan mogelijk om te kijken of de nieuwe zorgpremie van de eigen zorgverzekeraar is gestegen en of er bij anderen goedkopere alternatieven voorhanden zijn. Het overstappen van zorgverzekering is niet lastig en er kan geld worden bespaard door goed te vergelijken. Qua dekking is de basisverzekering voor iedereen gelijk, zodat de inhoud daarvan geel rol speelt.

De inhoud van aanvullende zorgverzekeringen kan wel verschillen en dat is dan ook een aspect waarbij wel rekening gehouden moet worden als er een vergelijking gemaakt gaat worden. Elke verzekeraar moet iedereen voor de basisverzekering accepteren, maar voor aanvullende zorgpolissen gelden weer andere regels. Het is bij het overstappen van een aanvullende zorgpolis dan ook zeker aan te raden om alle voorwaarden goed door te nemen.

De premies van de zorgverzekeringen voor 2015 zullen eerdaags wel bekend worden gemaakt en dan wordt eindelijk duidelijk of er sprake zal zijn van een stijging of niet. Zodra daar meer nieuws over te vertellen is, zal dat uiteraard direct bekend worden gemaakt.

Consumenten verwachten stijging premie zorgverzekering

By | Nieuws

Met ingang van volgende week zullen een groot aantal zorgverzekeraars de nieuwe premie zorgverzekering bekend gaan maken. Een groot deel van de consumenten in Nederland verwacht dat de zorgpremie gaat stijgen. In vergelijking met voorgaande jaren worden de premies steeds later bekendgemaakt. De enige zorgverzekeraar die er zoals altijd vroeg bij is geweest, is DSW. In september na Prinsjesdag werd de nieuwe zorgpremie voor 2015 namelijk al door deze verzekeraar bekendgemaakt. Deze verzekeraar heeft laten weten dat er geen stijging of daling zal komen en dat de premie voor de basisverzekering dan ook gelijk zal blijven. Of dat een graadmeter is voor de overige verzekeraars is in elk geval niet te zeggen.

Alle premies bekend op 19 november
19 november 2014 is de dag waarop alle nieuwe zorgpremies voor het volgend jaar bekend moeten zijn. In aanloop daar naartoe zullen in de loop van volgende week zal het nieuws van de eerste verzekeraars over de premie zorgverzekering wel naar buiten worden gebracht. Ongeveer de helft van de consumenten in Nederland verwacht dat er een stijging komt. Deze veronderstelling kan wel eens waarheid zijn, want er zijn signalen dat er inderdaad een stijging van de premie van de basisverzekering aan zit te komen. Hoe hoog de stijging zal zijn, is uiteraard nog niet bekend.

Een kleine premiestijging kan verzekerden doen verleiden om op zoek te gaan naar een andere zorgverzekeraar die de stijging minder groot laat zijn of die de premie helemaal niet gaat verhogen, zoals DSW. Eerder heeft het kabinet al laten weten dat de zorgpremie kan stijgen. Een van de redenen die aanleiding kan zijn voor een premiestijging is dat er sprake is van wijzigingen in de AWBZ. De veranderingen in de AWBZ kunnen bij verzekeraars tot hogere kosten leiden en die kunnen uiteraard weer doorgerekend worden in een hogere premie.

Aantal overstappers vorig jaar beperkt
Het aantal overstappers dat vorige jaar voor een andere verzekeraar heeft gekozen, is beperkt gebleven met een percentage van 6,5 procent van alle verzekerden. Op zich is dat niet vreemd, want voor dit jaar werden een groot aantal premies verlaagd. De vraag is echter of een stijging van de premie zorgverzekering voor volgend jaar ertoe zal leiden of er een groter aantal overstappers komt. De grootste drijfveer om te wisselen van zorgverzekering is de hoogte van de premie. Verzekerden willen voor de basisverzekering graag zo voordelig mogelijk uit zijn.

De consumenten in Nederland verwachten overigens dat de premie met ongeveer 6 euro per maand zal stijgen. Dat is op zich lager dan het bedrag waar het kabinet rekening mee heeft gehouden. Er werd namelijk uitgegaan van een stijging van 114 euro per jaar en op maandbasis is dat ongeveer 10 euro. Naast dat de helft van de verzekerden een stijging verwacht, blijkt dat bijna veertig procent van de verzekerden een premie verwacht die gelijk zal blijven. Er is slechts een beperkte minderheid die veronderstelt dat de premie zorgverzekering in 2015 zal dalen. Het is nog even afwachten tot volgende week en dan zal er meer duidelijkheid zijn.

Basispakket zorgverzekering uitgebreid met medicijn voor Hepatitis C

By | Nieuws

Hepatitis C.Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met een medicijn voor chronische Hepatitis C. Het gaat om het middel sofosbuvir dat verzekerden in een verder gevorderd stadium van de ziekte vanuit het basispakket van de zorgverzekering zullen krijgen vergoed. Dat nieuws betreffende de zorgverzekering met het basispakket als dekking is naar buiten gekomen nadat minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid met de fabrikant heeft onderhandeld. De onderhandeling had betrekking over de prijs van het nieuwe middel dat als een doorbraak voor patiënten en artsen kan worden beschouwd.

Genezing met nieuw medicijn vanuit basisverzekering
Dat het een doorbraak is dat het nieuwe medicijn voor chronische zieken met Hepatitis C is, mag duidelijk zijn. Minister Schippers liet weten het ontzettend goed nieuws te vinden dat het medicijn voor patiënten beschikbaar komt. De groep patiënten met Hepatitis C in een verder gevorderd stadium kunnen nu met het nieuwe middel worden geholpen.

Dat betekent positief nieuws, want voorheen waren er zeer beperkte tot geen mogelijkheden aanwezig om deze groep patiënten te helpen. Doordat de onderhandelingen met de fabrikant van het nieuwe medicijn sofosbuvir succesvol zijn verlopen, kan het medicijn voor een acceptabele prijs op de markt worden gebracht.

Hepatitis C met chronisch karakter
Hepatitis C met een chronisch karakter kan lange tijd bestaan en vaak pas na een groot aantal jaren tot ernstige klachten leiden. Zo kan er levercirrose ontstaan en ontstaat er bij een klein deel van de chronische patiënten leverkanker. De behandelingen die al bestonden, voordat het nieuws bekend werd gemaakt dat het nieuwe medicijn in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen, zijn bijzonder intensief en minder efficiënt dan het nieuwe medicijn. Het nieuwe middel levert voor de patiënt veel minder belasting op en kan zelfs tot genezing leiden. Het middel is overigens alleen bestemd voor de patiënten die nu al te maken hebben met chronische Hepatitis C en zich al in een vergevorderd ziektestadium bevinden.

Advies van Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut Nederland heeft advies gegeven aan minister Schippers van Volksgezondheid om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs van het medicijn. De hoge kosten van het medicijn en de grote groep patiënten noopten tot het onderhandelen over de prijs. Het onderhandelingsproces heeft in elk geval tot tevredenheid van de minister geleid, want het middel wordt nu toegevoegd aan het basispakket van de zorgverzekering. De extra uitgaven vallen door de onderhandelingen bovendien miljoen lager uit.

Vergoeding vanaf 1 november
Het is de bedoeling om het medicijn zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan chronische patiënten met Hepatitis C in een verder gevorderd ziektestadium. De vergoeding van het medicijn vanuit het basispakket van de zorgverzekering gaat in per 1 november onder de noemer van een voorlopig vergoedingsbesluit tot het einde van 2015. Er wordt gestreefd dat er een bredere vergoeding komt, zodat een grotere groep patiënten er gebruik van kan maken. Er zal dan ook nog een nader overleg volgen met fabrikant Sovaldi om een verdere verlaging van de prijs te bewerkstelligen.

Patiënt met zorgverzekering moet bij klacht door verzekeraar worden bijgestaan

By | Nieuws

dokter zorgDe Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy, pleit ervoor dat zorgverzekeraars patiënten met een zorgverzekering gaan bijstaand als de patiënt een klacht heeft over de zorgaanbieder. De zorgverzekeraars doen op dit moment niet veel meer dan een verzekerde met een zorgverzekering doorverwijzen naar de klachtencommissie van het ziekenhuis als de patiënt zich bij hen met een klacht over de zorgaanbieder meldt. Dat zou volgens de Ombudsman Zorgverzekeringen moeten veranderen, waarbij de verzekeraar de patiënt moet bijstaan en de zorgaanbieder direct moet aanspreken over de klacht. De zorgverzekeraars zijn inkopers van zorg en zijn volgens de Ombudsman Zorgverzekering ook verantwoordelijk voor de kwaliteit die wordt geboden door zorgverleners.

Verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars
Doordat de verzekeraars een inkooprol hebben en contracten afsluiten met zorgaanbieders, waar patiënten via de dekking van hun zorgverzekering zorg kunnen krijgen, is er sprake van verantwoordelijkheid. De Ombudsman Zorgverzekering pleit er in ieder geval voor dat in het geval van een klacht over een zorgverlener er gecontroleerd moet worden of de kwaliteit die is geleverd in overeenkomst is met de afspraken. De zorgverzekeraars voelen zich echter niet verantwoordelijk voor klachten van patiënten over de geleverde zorg. Het verwijzen naar de klachtencommissie van het ziekenhuis is doorgaans de standaardprocedure.

Klachten over kwaliteit van zorg
De Ombudsman Zorgverzekeringen krijgt steeds meer klachten over de kwaliteit van geleverde zorg binnen van patiënten. Er zijn een aantal verzekeraars aangesproken op de wijze waarop er werd omgegaan met de klachten van verzekerden, maar de verzekeraars hebben daar verder niet op gereageerd. Er wordt verwacht dat er in de toekomst meer klachten zullen komen van patiënten met een zorgverzekering doordat verzekeraars nog scherper gaan inkopen en in dat opzicht selectiever zullen worden.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Van Marwijk Kooy is Ombudsman bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De functiebenaming Ombudsman bij SKGZ is niet te vergelijken met de taak van de Nationale Ombudsman. Bij SKGZ is er namelijk sprake van een bemiddelende taak en is er geen sprake van belangenbehartiging. Voordat er hier een klacht kan worden ingediend die betrekking heeft op de zorgverzekeraar dus niet op de zorgverlener, zal de patiënt eerst bij de zorgverzekeraar een klacht moeten hebben voorgelegd. Op de website van SKGZ staat uitgebreide informatie vermeld over de werkwijze en mogelijkheden die de Ombudsman Zorgverzekeringen of de Geschillencommissie Zorgverzekeringen te bieden hebben.

Overigens is er van Zorgverzekeraars Nederland al een reactie gekomen op het voorstel van de Ombudsman Zorgverzekeringen. Het is duidelijk dat Zorgverzekeraars Nederland zich niet geroepen voelt om patiënten met een zorgverzekering bij te gaan staan als er sprake is van een klacht over de kwaliteit van de geleverde zorg. De aanbieder van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland namelijk de partij die de klacht moet behandelen en is ook de partij die bij machte is om de klacht op te lossen. Er wordt nog verder uitgezocht op welke wijze verzekeraars met klachten over de kwaliteit van geleverde zorg omgaan en wellicht dat daar nog wat uit voort komt.

PvDA wil bij hoge winst voor verzekeraars lagere zorgpremies

By | Nieuws

zorgverzekering goedkoopLea Bouwmeester is Tweede Kamerlid van de PvDA en pleit voor een lagere premie van de zorgverzekering als de verzekeraars hoge winsten maken. Het Tweede Kamerlid hoopt dat verzekeraars zelf voor 19 november de premies van de zorgverzekeringen verlagen en zal dat bij wijze van spreken complimenteren met een grote bos bloemen. De eerste zorgverzekeraar heeft in september de premie zorgverzekering voor het jaar 2015 bekendgemaakt en die premie is ongewijzigd gebleven. Mochten de verzekeraars niet van plan zijn om de zorgpremies te verlagen, dan zal Bouwmeester actie ondernemen.

Initiatiefwet voor transparantie
Duidelijk is dat de zorgverzekeraars grote winsten hebben gemaakt, maar het is nog niet duidelijk of dat ook zal leiden tot een lagere premie voor de zorgverzekering. Indien de verzekeraars met hoge winsten niet overgaan tot het verlagen van de zorgpremie, dan is Bouwmeester als lid van de Tweede Kamer van plan om een initiatiefwet in te dienen. Het doel van de initiatiefwet is om de verzekeraars ertoe te verplichten transparantie te bieden over wat er gedaan wordt met de winst.

Op dit moment heerst er geen duidelijkheid over de besteding van de winst die zorgverzekeraars maken. Het gaat dan vooral om het bedrag dat niet als de verplichte buffer dient die de zorgverzekeraars van de Nederlandsche Bank moeten hebben. Van het bedrag boven de buffer is niet bekend waar dat aan wordt besteed. Zo is niet duidelijk of het bijvoorbeeld besteed wordt aan een betere zorg, dat het doel is om een lagere premie te bieden of dat het geld ergens anders aan wordt besteed.

Een van de doelen van Bouwmeester is dat het op deze manier voor de verzekerden meer inzichtelijk wordt waar de winst van zorgverzekeraars aan wordt besteed. De PvDA vindt dat het extra geld boven de buffer ingezet moet worden om een lagere premie van de zorgverzekering te bewerkstelligen. Indien de zorgverzekeraars daar niet aan willen meewerken, dan is het plan om een heffing in te stellen, waarmee de winsten van de zorgverzekeraars worden afgeroomd.

Lagere premie zorgverzekering
Er zijn overigens al een aantal zorgverzekeraars die hebben laten weten dat een deel van de extra winst besteed zal worden om de premie van de zorgverzekering niet te laten stijgen, zoals volgens de richtlijnen van de overheid aangegeven. Het is echter onduidelijk of daarmee op een daling van de zorgpremie, op een gelijkblijvende premie of op een lichte stijging van de premie van de zorgverzekering kan worden gerekend.

Voor 19 november komt er in elk geval voor alle verzekerden duidelijkheid over de nieuwe premie zorgverzekering voor 2015. Dat is namelijk de datum waarop alle premies bekend moeten zijn en vanaf dat moment worden consumenten ook in de gelegenheid gesteld op hun gemak alle zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken op onder meer de premie, vrije zorgkeuze, overeenkomsten met zorgaanbieders en op de overige voorwaarden van verzekeraars. Tot die tijd is het vooralsnog onduidelijk welke stappen de zorgverzekeraars ondernemen met betrekking tot de premie van de zorgverzekering.

Veranderen van zorgverzekeraar

By | Nieuws

‘Wanneer kan ik veranderen van zorgverzekeraar?’

 

Aan het einde van elk kalenderjaar is het mogelijk om van zorgverzekeraar te wisselen en ergens anders een basisverzekering af te sluiten. Dat kan al vanaf het moment dat de nieuwe polis voor het volgende kalenderjaar van de zorgverzekeraar is ontvangen.

 

De zorgverzekering dient bij het veranderen van zorgverzekeraar wel voor 1 januari opgezegd te worden, waarna nog een maand lang de gelegenheid wordt geboden om een nieuwe zorgverzekeraar te vinden en daar een basisverzekering af te sluiten.

 

Wisselen van aanvullende zorgverzekering

Bij een aanvullend pakket en verandering van zorgverzekering dienen de polisvoorwaarden nagekeken te worden, want de voorwaarden voor opzeggen en overstappen kunnen per zorgverzekeraar verschillen. De aanvullende verzekering kan namelijk los van een basisverzekering worden afgesloten.