De jeugdzorg is in Nederland aan veranderingen onderhevig geweest en daarbij zijn onder meer taken die tot de AWBZ gerekend werden aan de jeugdwet overgedragen. De jeugdwet schrijft voor dat het de gemeenten in Nederland zijn die zorgdragen voor hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen. De wet is tot stand te komen om versnippering tegen te gaan en zorg te bundelen om deze op een efficiƫntere manier aan te kunnen bieden aan gezinnen. Overigens wordt een ander deel van zorg voor kinderen via andere regelingen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld via de Zorgverzekeringswet en via de Wet langdurige zorg. De jeugdwet voorziet bijvoorbeeld in zorg en hulp bij opvoedingsproblemen. De Zorgverzekeringswet voorziet in medische zorg, bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, controle bij de tandarts of opname of behandelingen om met een zintuiglijke beperking te leren omgaan. Vanuit de Wet langdurige zorg wordt er zorg geboden aan jongeren die te maken hebben met een stoornis of beperking en die op basis van een blijvend karakter 24uurszorg of permanent toezicht nodig hebben.

Indien er sprake is van het bieden van hulp, zorg of ondersteuning aan kinderen tot een leeftijd van 18 jaar komt de jeugdwet het vaakst naar voren. Er kan bij opvoedingsproblemen bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp worden ingezet of pleegzorg worden geregeld in voorkomende situaties. Daarnaast wordt vanuit deze wet zorg geboden bij een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook de zorgvorm die betrekking heeft op individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband is de jeugdwet van toepassing. Dat is ook het geval bij vervoer naar een instelling, maar dan zijn wel voorwaarden van toepassing. Kinderbescherming en jeugdreclassering vallen eveneens onder de wet net als gesloten jeugdzorg. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om te bepalen welke vorm van zorg nodig is voor een kind kan er gebruik worden gemaakt van het Zorgkompas. De toegang tot jeugdhulp via de jeugdwet wordt doorgaans geregeld via een Centrum voor Jeugd en gezin, via een wijkteam, school, huisarts of jeugdarts. Toegang tot de Zorgverzekeringswet wordt geboden middels de zorgverzekering van de ouders. Medische zorg die onder de basisverzekering valt, wordt vergoed net als eventuele zorg via een aanvullende zorgverzekering. Langdurige en intensieve zorg voor kinderen wordt geregeld door het aanvragen van een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Er bestaat voor de ouders van kinderen een mogelijkheid om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen indien er jeugdhulp nodig is. De indicatie hiervoor kan door de jeugdarts of door de gemeente vastgesteld worden. Er gelden wel voorwaarden, zoals de toekenning van een individuele voorziening door de gemeente. Het PGB dient door de ouder of verzorger te worden beheerd en daarmee moet ook zorg worden aangekocht. De zorg dient daarbij aan de eisen voor veiligheid en kwaliteit te voldoen.