Zorgverzekeringtop10.nl doet alles aan het betrouwbaar en correct weergeven van informatie. Ondanks de strenge controle kan het voorkomen dat er onjuistheden of spelfouten te vinden zijn in inhoud van de website. Zorgverzekeringtop10.nl kan daarvoor echter niet aansprakelijk worden gesteld en schade als gevolg van onjuiste informatie of problemen kan dan ook niet worden verhaald.

Indien er meningen publiekelijk worden gemaakt, dan zijn deze afkomstig van derden tenzij expliciet wordt vermeld dat de bewering of mening van de webmaster of hostingprovider afkomstig is. De webmaster van zorgverzekeringtop10.nl heeft het recht om reacties te weigeren of te verwijderen. Ook behoudt de webmaster zich het recht voor om reacties van derden aan te passen of in te korten zonder dat daarvoor een reden wordt gegeven.

zorgverzekeringtop10.nl is geen bedrijf waarachter een winstoogmerk verborgen gaat,in die zin, dat er voor het gebruikmaken van de website geen kosten verschuldigd zijn.

Advertenties op de website
De inhoud op de website zorgverzekeringtop10.nl wordt volledig gratis aangeboden en om de eigen gemaakte kosten te compenseren worden er advertenties getoond op vrijwel ieder webpagina. De advertenties zijn afkomstig van het Google AdSense programma en de getoonde advertenties worden onder meer bepaald aan de hand van de inhoud van de webpagina. Het betreft veelal voor de bezoeker relevante advertenties, waarbij er ook advertenties worden getoond die op de persoonlijke bezoeker is afgestemd op basis van de zogenoemde cookies. Het vertonen van advertenties op deze pagina’s is nodig om de hoge kosten van onderhoud en hosting te compenseren. zorgverzekeringtop10.nl heeft zelf geen invloed op de inhoud van de vertoonde advertenties en is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud.

Statistieken van de website
Er worden statistieken van de website bijgehouden, waarbij er van het programma Google Analytics gebruik wordt gemaakt. Om die reden worden er cookies geplaatst op computers, waardoor gegevens worden verzameld die voor een verdere analyse van de statistieken wordt gebruikt. Aan de hand daarvan kunnen er onder meer verbeteringen aan de website zorgverzekeringtop10.nl worden aangebracht. Bezoekers kunnen het opslaan van gegevens door cookies voorkomen door de instellingen op de eigen computer aan te passen. In dat geval kunnen niet altijd alle functionaliteiten van een website ten volle worden benut.

Privacy
Zorgverzekeringtop10.nl verstrekt de garantie dat persoonlijke gegevens die via de website worden verstrekt altijd op een vertrouwelijke manier worden behandeld, waarbij de privacy van de gebruiker wordt gerespecteerd. Bij het achterlaten van een e-mailadres om de nieuwsbrief te ontvangen zal dit adres worden opgeslagen, maar elke gebruiker heeft het recht om zich voor de nieuwsbrief af te melden, waardoor het adres automatisch weer wordt verwijderd. Zorgverzekeringtop10.nl stuurt uitsluitend op eigen verzoek informatie toe via de nieuwsbrief en zal op generlei wijze het e-mailadres misbruiken voor andere doeleinden, zoals spam of andere ongewenste berichten.

Wijzigingen
Zorgverzekeringtop10.nl heeft altijd het recht om wijzigingen door te voeren in de privacy policy en in de disclaimer. Raadpleeg af en toe de privacy policy en disclaimer om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan. Bij vragen over de disclaimer of privacy policy kan er altijd contact worden opgenomen.