Als er sprake is van een laag inkomen bestaan er verschillende mogelijkheden om voor een tegemoetkoming ziektekosten in aanmerking te komen. Zowel de overheid als de gemeenten hebben hier regelingen voor beschikbaar. Er is bijvoorbeeld een algemene tegemoetkoming in de vorm van zorgtoeslag. Deze toeslag kan bij de Belastingdienst worden aangevraagd en is bestemd als tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering. Het gaat dan onder meer om de premie. De zorgtoeslag is niet beschikbaar voor iedereen, maar vooral bestemd voor de verzekerden met een laag inkomen. Het is altijd mogelijk om een persoonlijke berekening uit de voeren voor de zorgtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Er zijn in verschillende gemeenten mogelijkheden om een zorgverzekering via de gemeente af te sluiten. Dat heeft in elk geval als voordeel dat er geprofiteerd wordt van een lagere premie. Er is dan namelijk sprake van een collectieve zorgverzekering en ook kan de gemeente een deel van de premie voor eigen rekening nemen. Niet iedere gemeente hanteert echter dezelfde regels. Bovendien is de regeling als die er al is alleen van toepassing op personen die een inkomen hebben van maximaal 130% van het minimumloon.

Zorgverzekeraars hebben voor de basisverzekering geen tegemoetkoming, maar kunnen wel praktisch en financieel gemak bieden als het gaat om de betaling van het eigen risico. Het is namelijk mogelijk om het verplichte eigen risico gespreid te betalen. Indien er na afloop van het jaar gebleken is dat er geen gebruik is gemaakt van zorg en het eigen risicobedrag niet is aangesproken, kan het overgebleven bedrag worden terugbetaald aan de verzekerde.

Als er in een jaar veel uitgaven gedaan zijn die aan de zorg zijn gerelateerd, bestaat wellicht de mogelijkheid om de ziektekosten fiscaal in mindering te brengen op het inkomen. Er wordt wel een drempelbedrag gehanteerd voor de ziektekosten en dat drempelbedrag is onder meer afhankelijk van het inkomen.

Indien er via de Wet maatschappelijke ondersteuning zorg, hulp of ondersteuning wordt geboden dan dient daarvoor een eigen bijdrage betaald te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er via de thuiszorg hulp wordt geboden. Er wordt dan een vast bedrag per maand in rekening gebracht dat voldaan moet worden aan het Centraal Administratie Kantoor. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Indien er sprake is van een laag inkomen kan de eigen bijdrage een grote financiƫle last zijn. In dergelijke situaties kan er een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de eigen bijdrage. Bijvoorbeeld via de gemeente door gebruik te maken van een minimaregeling.

Er zijn nog een aantal andere regelingen op gemeentelijke niveau die overigens niet zorg gerelateerd hoeven te zijn. Bijvoorbeeld de regeling voor bijzondere bijstand. Op basis van de individuele situatie kan er dan een incidentele uitkering voor een specifieke aankoop worden verstrekt. Personen met een laag inkomen kunnen ook in aanmerking komen voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het gaat dan onder meer om de kosten voor riolering en afvalverzameling.