In Nederland is de basisverzekering een verplichting zorgverzekering. Er wordt een vergoeding verstrekt voor de dekking die het basispakket biedt. Het basispakket wordt door de overheid vastgesteld. De regelgeving komt voort uit de Zorgverzekeringswet. Er wordt voornamelijk een vergoeding verstrekt voor zogenoemde curatieve zorg. Hiermee wordt bedoeld dat zorg wordt verleend om acute en chronische lichamelijke aandoeningen te behandelen en te genezen. Verder is er een dekking voor geestelijke gezondheidszorg. Indien er sprake is van een intensieve en lange zorg die thuis of in een zorginstelling wordt geboden, valt de verzekerde onder de Wet langdurige zorg.

Inhoud basispakket 2018

Elk jaar wordt de inhoud van het basispakket opnieuw vastgesteld. Er kunnen dekkingen verwijderd worden, maar er kunnen ook extra vergoedingen worden opgenomen. In 2018 komen er een aantal vergoedingen bij voor de basisverzekering. Het gaat onder meer om de dekking voor zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie voor oncologiepatiënten. Ook wordt er een vergoeding verstrekt voor 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan knie- en heupgewrichten. Daarnaast is er een dekking voor de verzorging van kinderen tot 18 jaar indien dat nodig wordt geacht als gevolg van geneeskundige zorg. Dit was eerder een onderdeel van de Jeugdwet. Overigens kan het eigen risico van toepassing zijn net als dat er een eigen bijdrage kan gelden. Dat is afhankelijk van de zorg die verleend wordt.

Er zijn anticonceptiemiddelen die vanuit de basisverzekering vergoed worden aan personen tot 21 jaar. Het gaat hierbij onder meer om de anticonceptiepil en het spiraaltje. Het is mogelijk dat er een eigen bijdrage van toepassing is voor bepaalde anticonceptiemiddelen. Audiologische zorg is van toepassing als er een onderzoek wordt gedaan naar de gehoorfunctie en als er een advies gegeven wordt bij de keuze voor een gehoortoestel. Een besnijdenis als gevolg van een medische noodzaak wordt vergoed. Dat geldt ook voor spoedeisende zorg in het buitenland, maar wel tot het marktconforme tarief, zoals dat in Nederland telt. Bij niet spoedeisende zorg dient er doorgaans toestemming gegeven te worden. Verder valt dieetadvies onder de basisverzekering met drie uur voorlichting en met een met een medisch doel.

Na toestemming kunnen dieetpreparaten vergoed worden. De dekking is verder van toepassing op onderzoeken naar erfelijke afwijkingen. Ook voor ergotherapie en fysiotherapie kan een vergoeding verstrekt worden. Hier zijn voorwaarden op van toepassing, zoals maximaal tien uur ergotherapie per jaar. Voor fysiotherapie gelden eveneens verdere voorwaarden. Volgens de bestaande vergoedingslimieten worden geneesmiddelen vergoed, maar er kan wel een eigen bijdrage van toepassing zijn. Een bezoek en consult bij de huisarts valt onder de dekking van de basisverzekering. Er zijn meerdere hulpmiddelen die voor een vergoeding in aanmerking komen. Ketenzorg valt onder de verplichte zorgverzekering en daarbinnen worden zorgprogramma’s voor patiënten met diabetes type 2 vergoed. Dat geldt ook voor COPD patiënten en voor cardiovasculair risicomanagement.

Een kortdurend verblijf in een zorginstelling kan vergoed worden als het gaat om patiënten die door medische redenen bijvoorbeeld na ontslag niet direct naar huis kunnen. Op het gebied van logopedie wordt een vergoeding verstrekt voor hulp bij de behandeling van spraakproblemen. Voor wat betreft kraamzorg zijn er diverse regels. Bij kraamzorg die thuis geboden wordt, geldt een eigen bijdrage per uur en duurt de kraamzorg maximaal tien dagen. Bij kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische noodzaak geldt een hogere eigen bijdrage en eveneens een maximale duur van tien dagen. De kraamzorg wordt volledig vergoed in een geboortecentrum of ziekenhuis indien er sprake is van een medische noodzaak. Bij medische indicaties als het gaat om borstprotheses bij vrouwen en transvrouwen zonder borstgroei wordt reconstructieve of plastische chirurgie vergoed. Een ooglidcorrectie kan worden vergoed als er sprake is van een visuele beperking door een verslapt of verlamd ooglid. De basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg komt voor een vergoeding in aanmerking.

Er kan voor het programma stoppen met roken een vergoeding worden verstrekt. Voor specialistische zorg in het ziekenhuis geldt dat er een vergoeding van toepassing is. Dat geldt ook voor klinieken die medisch specialistische zorg uitvoeren. Onze specialistische zorg worden consulten, operaties en behandelingen verstaan, Tot 18 jaar wordt er voor bepaalde behandelingen bij de tandarts een vergoeding verstrekt. Verloskundige zorg wordt vergoed bij een bevalling thuis en als er sprake is van een medische noodzaak bij een bevalling in het ziekenhuis. Een vergoeding voor een bril of contactlenzen wordt alleen verstrekt indien er specifieke medische indicaties zijn, zoals in het geval van een oogafwijking of zeldzame sterkte.

Verder geldt dat voormalige taken vanuit de AWBZ worden vergoed, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, maar ook palliatieve zorg, intensieve zorg voor kinderen en behandeling zintuigelijke gehandicapten. Op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen worden drie pogingen voor in-vitrofertilisatie en andere behandelingen gegeven voor vrouwen tot de leeftijd van 43 jaar. Een verblijf in een ziekenhuis valt onder de vergoeding net als een verblijf in een instelling van GGZ. Vervoer met de ambulance of traumahelikopter valt onder de dekking van de zorgverzekering met het basispakket. Er geldt een kilometervergoeding van 0,28 euro per kilometer bij eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer bij specifieke medische indicaties. Er wordt hiervoor een eigen bijdrage van 100 euro per jaar gerekend.

Indien de basisverzekering niet voldoende dekking biedt, kan een aanvullende zorgverzekering worden afgesloten. Er zijn meerdere aanvullende zorgverzekeringen met uiteenlopende dekkingen. Er kan bijvoorbeeld ook een tandartsverzekering afgesloten worden.