De Sociale Verzekeringsbank is een bestuursorgaan dat zelfstandig opereert. De SVB heeft de verantwoordelijkheid over het beheren en uitvoeren van verschillende volksverzekeringen. De volksverzekeringen vallen onder diverse ministeries, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook voor het UWV en Zorginstituut Nederland worden regelingen uitgevoerd. De Rijksverzekeringsbank is de voorloper van het SVB die in 1956 is ontstaan. Het hoofdkantoor bevindt zich in Amstelveen, maar er zijn tevens vestigingen in andere plaatsen, zoals in Groningen, Roermond, Deventer, Breda, Zaanstad, Leiden, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen.

Er zijn meerdere taken die de SBV uitvoert. Het gaat dan onder meer om de uitvoering van sociale verzekeringen, maar ook om persoonsgebonden regelingen. Ook worden aanvragen voor uitkeringen beoordeeld en worden uitkeringen ook vanuit de SVB verstrekt. Het bestuursorgaan heeft tevens een informerende taak en bepaalt of personen verzekerd zijn voor zorg op basis van de Zwv en Wlz. Er wordt onder meer beoordeeld of ouders recht hebben op kinderbijslag en indien dat recht bestaat wordt de kinderbijslag een keer per kwartaal uitbetaald.

De wetten en regelingen die door SVB worden uitgevoerd op basis van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onder meer betrekking op de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen. Dat is een financiële aanvulling op de AOW tot het sociaal minimum. De kinderbijslag is al even genoemd en verder wordt ook uitvoering gegeven aan de Algemene Nabestaandenwet en Algemene Ouderdomswet. De inkomstensondersteuning AOW valt eveneens onder de uitvoering van de SVB net als de overbruggingsregeling AOW en de regeling Bijstand Buitenland. Overigens worden sinds 1996 geen mensen meer nieuw toegelaten voor de regeling Bijstand Buitenland. Er zijn nog slechts een aantal mensen die hier aanspraak op kunnen maken. De Remigratiewet wordt ook door de SVB uitgevoerd net als de regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers en mesothelioom. Dan is er nog een Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen en wordt uitvoering gegeven aan de Wet op het kindgebonden budget.

Op basis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert de SVB ook diverse regelingen uit. Zo wordt ondersteuning geboden voor getroffenen in de Tweede Wereldoorlog. Er wordt uitvoering gegeven aan de regeling PGB voor de Wlz, jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verzekering voor Wlz om vast te stellen of iemand voor deze wet is verzekerd en om die reden verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de UWV voert de SVB werkzaamheden uit als verbindingskantoor voor Duitse en Belgische zaken met betrekking tot sociale verzekeringen. Ook worden werkzaamheden uitgevoerd door sociaal attachés in Spanje, Turkije en Marokko. Voor het Zorginstituut Nederland wordt de vrijwillige verzekering uitgevoerd. Personen die naar het buitenland verhuizen kunnen zich gedurende een aantal jaren vrijwillig verzekeren voor de AOW en Anw, waarvoor overigens betaald moet worden.